TODOROFF WINE RESIDENCE
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА
И БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

БДС ISO 45001:2018 и БДС EN ISO 22000:2018

 

Политика по здраве и безопасност при работа и безопасността на хранителните продукти
на „ТОДОРОВ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД

Ръководството на „ТОДОРОВ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД с участието на своите служители, определи и документира настоящата Политика, съдържаща основните цели, насоки и задължения на Дружеството, свързани с осигуряването на здравето и безопасността при работа и безопасността на хранителните продукти.
„ТОДОРОВ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД се стреми да осъществява основната си дейност: Хотелски услуги. Дейности на ресторант – Приготвяне и предлагане на салати, аламинути, скара, готвени ястия, кухненски десерти, алкохолни и безалкохолни напитки, рум сървиз, осигурявайки необходимото съответствие със законовите и други изисквания приети в организацията, а когато е практически обосновано, и да ги надмине.
„ТОДОРОВ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД поддържа и развива внедрената Система за управление на здравето и безопасността при работа и безопасността на хранителните продукти спрямо изискванията на международният стандарт БДС ISO 45001:2018 и БДС EN ISO 22000:2018 във всички свои дейности и звена, с цел повишаване на ефикасността и качеството на работа при осигуряване здравето и безопасността при работа и безопасността на хранителните продукти.
Ние декларираме, че
Главната цел на „ТОДОРОВ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД е непрекъснато подобрение на всички аспекти на дейността – Да предлагаме висококачествени услуги, които да отговарят на най-високите критерии, и непрекъснато подобряване резултатността спрямо осигуряване на здравето и безопасността при работа и безопасността на хранителните продукти.
Основни Насоки на нашата Политика са:
• Да изпълним всички приложими изисквания на стандарт БДС EN ISO 45001:2018 и БДС EN ISO 22000:2018 чрез създаване, поддържането и непрекъснатото подобрение на Системата за управление на здравето и безопасността при работа и безопасността на хранителните продукти.
• Да изпълняваме задълженията си ефективно, професионално и законосъобразно, зачитайки обществените интереси.
• Да работим за защита интересите на всички заинтересовани страни, включително клиенти и партньори, при строго спазване на законодателството на Република България, както и всички вътрешни нормативни актове.
Здравето и безопасността при работа и безопасността на хранителните продукти считат за обща цел на ръководството и служителите на всички организационни нива. Затова ръководството ще:
• Осигурява и поддържа здравословни и безопасни условия на труд;
• Осигурява предлагането на безопасни хранителни продукти;
• Осигурява безопасността на персонала на временни и подвижни работни места;
• Осигурява необходимите подходящи обучения, информация и инструкции за всички служители, посетители и изпълнители;

• Осигурява здравословна и безопасна работна среда чрез създаване и контрол по спазването на възприетите правила;
• Консултира и обсъжда въпроси със служителите по въпроси, касаещи здравето и безопасността при работа.
Персоналът на „ТОДОРОВ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД има задължение изцяло да сътрудничи в прилагането на тази Политика, като:
• Работи безопасно и ефикасно, при спазване на определените правила, предоставената информация и обучение, в съответствие с процедурите и законовите задължения;
• Незабавно да докладва инциденти, злополуки и ситуации, които биха могли да доведат до щети и наранявания.
• Да участва в разследването на инциденти, злополуки и нежелани събития, и да съдейства при разследването им и за прилагането на мерки за предотвратяването им.
• Спазва добрите хигиенни и търговски практики в обекта.
Прилагане на политиката:
• Висшето ръководство е отговорно за непрекъснатото осигуряване на стратегическото ръководство и осигуряване на безопасността, здравето и добруването на служителите.
• Представителят на ръководството осигурява съвети по общото прилагане на политиката с оглед постигане на здраве и безопасност при работа и безопасност на хранителните продукти и непрекъснато подобряване на ИСУ.
• Отговорникът по здраве и безопасност при работа и Ръководителят по безопасността на хранителните продукти отговарят за поддържане на Системата за управление, за осигуряване действието на необходимите процеси и за непрекъснато подобрение.
• Наръчникът на Системата за управление на здравето и безопасността при работа и безопасността на хранителните продукти определя по-подробно организацията за въвеждане в действие на настоящата Политика.
• Тази политика ще бъде преразгледана при промяна на законодателството, поради организационни промени, или поради други обстоятелства минимум веднъж годишно.
• Политиката е предоставена на всички служители в „ТОДОРОВ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД, както и други заинтересовани лица чрез информационните табла и съвременните средства за комуникация. Политиката е включена в документите за запознаване при началния инструктаж при постъпването на нов персонал.
Тази Политика ще бъде отстоявана от всички Служители на „ТОДОРОВ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД.

Декларирам личното си участие във формирането и провеждането на Политиката по здраве и безопасност и безопасност на хранителните продукти в Дружеството.

Дата: 15.03.2019г. Кирил Измиров
Управител